Latviski English 
 

Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa

Par nodaļu

 1. Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļā tiek veiktas sekojošas ekspertīzes:
 2. Trasoloģiskā ekspertīze
 3. Ballistiskā ekspertīze
 4. Sprādzientehniskā ekspertīze
 5. Habitoloģiskā ekspertīze
 6. Auksto ieroču ekspertīze

Kā arī veic kontrolšāvienus ar vītņstobra šaujamieroci

Trasoloģiskā ekspertīzeaugšā

 1. Apavu pēdu izpēte:
 2. Vai iesniegtā apavu pēda ir derīga apava identifikācijai?
 3. Vai izņemtās apavu pēdas atstātas ar ekspertīzei iesniegtajiem apaviem?
 1. Homoskopisko pēdu izpēte:
 2. Vai auss (zobu, vai citas, atkarībā no pēdu veida) pēdas ir derīgas personas identifikācijai?
 3. Vai auss (zobu, vai citas, atkarībā no pēdu veida) pēdas ir atstājusi konkrēta persona?

Uzmanību Salīdzinošās izpētes veikšanai nepieciešami konkrētās personas attiecīgās ķermeņa daļas eksperimentālie nospiedumi.


 1. Apģērba (reljefa virsmas) pēdu izpēte:
 2. Vai atrastās pēdas ir cilvēka apģērba pēdas?
 3. Vai atrastā pēda veidota ar iesniegto apģērba priekšmetu (norādīt kāds apģērba priekšmets tiek iesniegts – piem., cimdi u.t.t.)?
 1. Apģērba mehānisko bojājumu izpēte:
 2. Kāds ir apģērba bojājuma veidošanās mehānisms?
 3. Ar kādu rīku (priekšmetu) bojājums ir izveidots?
 4. Vai bojājumi ir izveidoti ar iesniegto rīku?
 1. Uzlaušanas rīku izpēte:
 2. Vai uz iesniegtā objekta ir uzlaušanas rīku (instrumentu) iedarbības pēdas?
 3. Kāds ir uzlaušanas pēdu veidošanās mehānisms?
 4. Vai pēdas ir veidotas ar ekspertīzei nodoto rīku?
 1. Slēdzeņu izpēte:
 2. Vai iesniegtai slēdzenei ir uzlaušanas rīka (instrumenta) iedarbības pēda?
 3. Kādā veidā ir atvērta slēdzene?

Uzmanību Ja tiek izņemtas automašīnu atslēgas ar signalizācijas pultīm, tad lai saņemtu atbildes par šo atslēgu un signalizācijas pulšu atbilstību oriģinālam un vai tās ir dublikāti, ir jāvēršas pie konkrēto firmu automašīnu tirdzniecības dīlera firmām norādot automašīnas modeli un virsbūves numuru.


 1. Veselā rekonstrukcijas no daļām izpēte:
 2. Kādā veidā priekšmets ir sadalīts daļās?
 3. Vai sastāvdaļas agrāk ir veidojušas vienu veselu?
 1. Asins pēdu veidošanās mehānisma izpēte:
 2. Kāds ir asins pēdu veidošanās mehānisms uz iesniegtajiem priekšmetiem?

Ballistiskā ekspertīzeaugšā

bilde
 1. Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 2. Vai iesniegtais priekšmets ir šaujamierocis (pneimatiskais ierocis, speciālais līdzeklis pašaizsardzībai)?i
 3. Kādā veidā tas izgatavots?
 4. Kāds ir tā veids, kalibrs, modelis?
 5. Vai šaujamierocis (pneimatiskais ierocis, speciālais līdzeklis pašaizsardzībai) ir derīgs šaušanai?
 6. Vai no iesniegtā šaujamieroča norādītajos apstākļos iespējams šāviens nenospiežot mēlīti?i
 7. Vai iesniegtās patronas ir šaujamieroču munīcija (pneimatiskajiem ieročiem – vai lodes ir pneimatisko ieroču munīcija)?
 8. Kādā veidā izgatavotas patronas?
 9. Kāds ir patronu kalibrs?
 10. Vai patronas ir derīgas šaušanai?
 11. Vai iesniegtās lodes, čaulas ir patronu sastāvdaļas?
 12. Kāda veida un kalibra patronu sastāvdaļas ir lodes, čaulas?
 13. No kāda veida un kalibra ieroča izšautas iesniegtās lodes, čaulas?
 14. Vai iesniegtās lodes, čaulas ir izšautas no iesniegtā šaujamieroča (pneimatiskā ieroča, speciālā līdzekļa pašaizsardzībai)?
 15. Vai bojājumi šķērslim (priekšmetam, apģērbam) izveidoti šāviena no šaujamieroča rezultātā?
 16. Cik šāvienu rezultātā izveidoti bojājumi?
 17. No kāda attāluma izdarīti šāvieni?
 18. Kāds bija šaujamieroča un šķēršļa izvietojums šāviena izdarīšanas brīdī?

Sprādzientehniskā ekspertīzeaugšā

 1. Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 2. Vai iesniegtais priekšmets ir spridzināmā ietaise?
 3. Kāds ir tās izgatavošanas veids?
 4. Kādu daudzumu sprāgstvielas satur spridzināmā ietaise?
 5. Vai spridzināmā ietaise ir derīga izmantošanai pēc funkcionālās paredzētības?
 6. Vai iesniegtā viela ir sprāgstviela, kāds ir tās veids un daudzums?
 7. Vai sprādziena vietā izņemtie priekšmeti ir spridzināmās ietaises sastāvdaļas, kādas ietaises sastāvdaļas tie ir, kādā veidā spridzināmā ietaise varēja tikt iedarbināta?
 8. Vai sprādziena vietā veiktie nomazgājumi satur sprāgstvielu pēdas, ja satur, tad kādas sprāgstvielas?

Habitoloģiskā ekspertīzeaugšā

 1. Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 2. Vai iesniegtajos fotoattēlos (videofailos) ... ir attēlota viena un tā pati persona?

Uzmanību Jautājumā nepieciešams konkretizēt grafiskos attēlus vai videofailus, kuri jāsalīdzina – piemēram, videofaili no novērošanas kameras un aizturētās personas fotoattēli; neatpazīta līķa fotoattēls un fotoattēls no konkrētas personas pases u.t.t.

Auksto ieroču ekspertīzeaugšā

bilde
 1. Lēmumā uzdodamie jautājumi:
 2. Vai iesniegtais priekšmets ir aukstais ierocis?
 3. Kādā veidā tas izgatavots?
 4. Kāds ir aukstā ieroča tips (veids)?

 

Uzmanību Norādītais ekspertīzēs risināmo jautājumu klāsts nav izsmeļošs, var tikt risināti arī citi jautājumi, atkarībā no nepieciešamības konkrētā kriminālprocesā.

Kontrolšāviena veikšana ar vītņstobra šaujamierociaugšā

Šaujamieroču pieņemšana kontrolšāvienu veikšanai notiek P,O,T,C no plkst. 09:00-12:00 (bet ne vairāk kā 20 ieroču vienības vienā darba dienā, tādēļ nepieciešams iepriekš pierakstīties pa tālr. 67208632).

Pieņemto ieroču izsniegšana notiek tajā pašā dienā no plkst. 14:00-15:30 (pieņemtos šaujamieročus var izsniegt arī ātrāk atkarībā no attiecīgajā dienā pieņemto šaujamieroču daudzuma).
Piektdienās pakalpojumu saņem komersanti.

Ministru kabineta noteikumi Nr.40
Kontrolšāvienu izdarīšanas kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība.
Par kontrolšāvienu izdarīšanu ar vītņstobra šaujamieroci (vienai vienībai) maksājama valsts nodeva ir 73,50 EUR.

Rekvizīti valsts nodevu ieskaitīšanai:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas numurs: 90000050138
Saņēmēja iestāde: VALSTS KASE
BIC kods: TRELLV22
Valsts budžeta ieņēmumu konts: LV67TREL1060140939300

Uzmanību Nepieciešama pakalpojuma priekšapmaksa!
Apmaksas iespējas:

- bezskaidras naudas norēķins uz vietas VP Kriminālistikas pārvaldē ar karti;
- iepriekšēja savlaicīga (2-3 dienas) apmaksa, lai atbildīgā persona pirms pakalpojuma sniegšanas var pārliecināties par maksājuma saņemšanu Valsts kasē.
Pretējā gadījumā ieroci nepieņems un pakalpojums netiks sniegts.Norādāms atkarībā no izņemtā priekšmeta veida.
Obligāti jānorāda apstākļi no lietas materiāliem, kādos noticis šāviens, pretējā gadījumā jautājums netiek risināts.
 
augšā
 
 

Visas nodaļas

DNS ekspertīžu nodaļa
Ķīmisko ekspertīžu nodaļa
Odoroloģisko ekspertīžu nodaļa
Dokumentu tehnisko ekspertīžu nodaļa
Infotehnisko ekspertīžu nodaļa
Skaņu ierakstu ekspertīžu nodaļa
Daktiloskopisko ekspertīžu nodaļa
Grāmatvedības ekspertīžu nodaļa
Ieroču un trasoloģisko ekspertīžu nodaļa
Reģionu birojs
Kvalitātes vadības, attīstības un plānošanas nodaļa

Nodaļas Kontakti

Nodaļas priekšniece Diāna Beļajeva
Kontakttālrunis: 67208767
E-pasts: Diana.Belajeva@ekspertize.vp.gov.lv

 
bilde
bilde
 
 
LR IeM VP GKrPP KRIMINĀLISTIKAS PĀRVALDE
Bruņinieku iela 72 b, Rīga, LV-1009, tālrunis 67208662, e-pasts: kp@vp.gov.lv

Paziņot par kļūdu / labojumiem / ieteikumiem